mirra91

➳ ➳

Statistics

Platinum
25
Registered 2017-08-01 17:30:22
K/D 1:2.01
Binds 1.19:1
Bandages 1:1.19

ᴋᴀᴛꜱᴜᴍɪ 勝美

“ᴀ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ᴄᴀɴ ᴛᴇᴀᴄʜ ᴍᴀɴʏ ᴛʜɪɴɢꜱ. ʙᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛ ʟᴇꜱꜱᴏɴ ꜰᴏʀ ᴀ ɴɪɴᴊᴀ ɪꜱ ᴛᴏ ʟᴇᴀʀɴ ᴏɴᴇꜱᴇʟꜰ.”

[https://www.flickr.com/photos/155275069@N04/ ꜰʟɪᴄᴋʀ]

Groups

Achievements

4
105
 • Viva La Resistance
  The sun is setting, it's time for the resistance to rise! (5xp)
 • Long Way Down
  Gravity's a bitch. (50xp)
 • Waterlogged
  You're now one with the fish. (25xp)
 • Homebound
  You now have somewhere to call home. (25xp)

Activity

Timeline


mirra91 (Harfax Legion) Shaka Brandris (TORCA) 1:30:45 pm TORCA
mirra91 (Harfax Legion) Shaka Brandris (TORCA) 1:28:51 pm TORCA
mirra91 (Harfax Legion) Gunwald Constantine (TORCA) 1:28:09 pm TORCA
mirra91 (Harfax Legion) CynricSaxon (TORCA) 1:27:05 pm TORCA
mirra91 (Harfax Legion) Shaka Brandris (TORCA) 1:26:57 pm TORCA
mirra91 (Harfax Legion) Detris Lionheart 1:25:19 pm TORCA

mirra91 (Harfax Legion) Andet (TORCA) 1:09:13 pm TORCA
mirra91 (Harfax Legion) Purity Restless (TORCA) 12:57:24 pm Harfax Legion
mirra91 (Harfax Legion) PapercutKirigami (Stygia) 12:56:35 pm Harfax Legion
mirra91 (Harfax Legion) Gunnarr Falodir (Harfax Legion) 12:55:01 pm Harfax Legion
mirra91 (Harfax Legion) Jason Blackwood (Harfax Legion) 12:54:12 pm Harfax Legion
mirra91 (Harfax Legion) Aphy 12:54:02 pm Harfax Legion
mirra91 (Harfax Legion) Gunnarr Falodir (Harfax Legion) 12:53:22 pm Harfax Legion
mirra91 (Harfax Legion) LilBrattyk (zima Ak'am, ice Fang, Tharna Silver Road) 12:36:09 pm Marsh Wood
mirra91 (Harfax Legion) shikk (Marsh Wood) 12:33:52 pm Marsh Wood
mirra91 (Harfax Legion) Finja123 (HochBurg) 12:11:46 pm HochBurg
mirra91 (Harfax Legion) ryndergames (Norvillian Outlaws) 12:09:08 pm HochBurg
jambo Ansar (Harfax Legion) mirra91 (Harfax Legion) 12:07:57 pm HochBurg
mirra91 (Harfax Legion) Swan Enchantment 12:07:31 pm HochBurg
mirra91 (Harfax Legion) jambo Ansar (Harfax Legion) 12:07:09 pm HochBurg
Raizo Takeda (Harfax Legion) mirra91 (Harfax Legion) 12:06:54 pm HochBurg
AdinaEvelina (Tharna City) mirra91 (Harfax Legion) 12:05:15 pm HochBurg
Raizo Takeda (Harfax Legion) mirra91 (Harfax Legion) 11:44:28 am TORCA
Raizo Takeda (Harfax Legion) mirra91 (Harfax Legion) 11:44:24 am TORCA
Andet (TORCA) mirra91 (Harfax Legion) 11:42:49 am TORCA
mirra91 (Harfax Legion) hemmae 11:23:09 am Harfax Legion
MuffyHoney mirra91 (Harfax Legion) 11:22:58 am Harfax Legion
MuffyHoney mirra91 (Harfax Legion) 11:22:37 am Harfax Legion
hemmae mirra91 (Harfax Legion) 11:21:00 am Harfax Legion

NathanialAlgren (Harfax Legion) mirra91 (Harfax Legion) 2:37:02 pm Mirkwood Forest
mirra91 (Harfax Legion) aila91 2:33:00 pm Mirkwood Forest
mirra91 (Harfax Legion) aila91 2:32:08 pm Mirkwood Forest
mirra91 (Harfax Legion) aila91 2:32:06 pm Mirkwood Forest
mirra91 (Harfax Legion) aila91 2:29:38 pm Mirkwood Forest
mirra91 (Harfax Legion) aila91 2:28:19 pm Mirkwood Forest